چه داری در آن جام چشمانت

چه داری در آن جام چشمانت

دقیقا همان کهنه شرابی هر چه می گذرد ناب تر می شویهنوز هم بعد از این همه سال باز هم چشمانت مُسکن من است.چه داری در آن جام چشمانت که اینگونه مرا مست می...

ای قشنگ ترین باور دنیا…..

همیشه عاشقت می مانم نمیدانم از کجا آغاز شدی از یک سوال از یک نگاه از یک اشتباه از یک نانوشته اولین بار اشک بی اختیار آمد ،ترس از دست دادنت. به راستی من...