برچسب شده: کلپچ

سرمایه ای گرانبها ……

هر کسی برای زندگی خود سرمایه ای دارد هم سرمایه های مادی هم معنوی برخی بالاترین سرمایه را دارند خدا و این سرمایه جاویدان و عشق ابدی اما من جدای از همه ی اینها...