برچسب شده: پیراهن چهارخانه، عطر امیتیس ، دلتنگی ، عشق

خودم را گم کرده ام

خودم را گم کرده ام در میان چهارخانه های پیراهنت همان پیراهن روشنی که عجیب بر تنت نشسته بود و من فقط حق تماشای تو را داشتم   خودم را گم کرده ام در...