برچسب شده: پر پروات بودم

تو بی من میری

دستم به بلندای وجودت قد نمی دهد تو بال می زنی و اوج میگیری و من از زمین نظاره گر پروازت هست زمانی که پر پروازت بودم و با هم بی پروا از این...