برچسب شده: قرمز

پنجشنبه های قرمز …

پنجشنبه ها دوباره باید عاشق شد دوست داشتنت را آرام لبه پنجره احساس می نشانم عشق و امید را در گوشش زمزمه می کنم و با دنیایی از عاشقانه هایم رنگ قرمز می پاشم...