برچسب شده: عاشقانه هات

شب بخیر که می گویی

شبت بخیر…. چه عاشقانه ی عمیق و کوتاهیست هزاران عشق نهفته در میان واژگانش شب بخیر که می گویی یعنی به امید بودنت از سیاهی شب می گذرم تا به طلوع خورشید ِ چشمان...

مرا مست می کنی از بودنت

این روزها حرف های عاشقانه ات را همچون شراب کهنه به خوردم می دهی و مرا مست می کنی از بودنت آنقدر که زما و مکان را از یاد می برم در میان عمق...