برچسب شده: طعم لبانت

دلم را برده ای …..

آرام آرام چشمانم را میبندم و بوی تو بهترین رایحه هستی مشامم را پر میکند و دلم می رود تا زیر درخت سیب تا روی ماسه های خیس تا سفیدی برف های قله های...