برچسب شده: شهرعشق

شهر ِ عشق

تهران… شهری که در میان مردمانش تو را یافتم با تو در خیابان های شلوغش در ترافیک و پشت چرآغ قرمز های طولانی خاطره سازی کردم از چهار فصل گذشتم و دوباره به تو...