برچسب شده: شراب

مرا مست می کنی از بودنت

این روزها حرف های عاشقانه ات را همچون شراب کهنه به خوردم می دهی و مرا مست می کنی از بودنت آنقدر که زما و مکان را از یاد می برم در میان عمق...