برچسب شده: دیوانه تو…..

از من مگر دیوانه تر هست

از من مگر دیوانه تر هست دیوانه ای که با هر ناراحتیت دیوارهای دلم فرو می ریزد جز من مگر دیوانه ای هست تا با اولین حس از دست دادنت چشمه خشک شده اشک...