برچسب شده: بهاری

مرا ببوس تا بی نهایت عشق

میبوسی میبویی و می گویی بوسه هایت مانند نغمه های عشقند مانند عشق بازی چکاوکان عاشق در فصل بهار مانند نوازش گل بوسه هایت عجیب مزه میدهد طعمی که هیچ عسلی ندارد معجونی است...