برچسب شده: اتفاق خوب

اتفاق خوب ….

چه بی اندازه شیرین است این روز رسیدن به روز میلادت تا برایت بهترین ها را دوباره آرزو کنم و یادم باشد هنوز کسی هست تا با یادش خنده بر لب شوم ساده بگویم...